Toppmeny

Belegningsstein og bruksområder

Belegningsstein, hvorfor skal du velge nettopp dette og ikke asfalt eller ferdigstøpt dekke?

Denne oversikten gir deg litt informasjon om de ulike bruksområdene, samt fordelene ved å velge belegningsstein.

Bruksområder

Informasjon om bruksområdet

Innkjørsler og gårdsplasser
Belegningsstein kan legges på arealer der store maskiner ikke kommer til. Det gir en mulighet for selvbygging. Du har også mange variasjonsmuligheter med tanke på ulike dimensjoner og farger.
Fortau, torg og gangarealer
Belegningsstein brukes der det legges vekt på estetikken. Et annet moment som stadig blir viktigere er at belegningsstein benyttes for å sikre god tilgjengelighet og fremkommelighet for personer med funksjonsbegrensninger. Dette er vi litt inne på i artikkelen om NOBI sine heller brukes i bystandard. Heller og belegningsstein med en spesiell overflate for etablering av ledelinjer for syns-hemmede, brukes ofte på gangarealene samt varsellinjer foran kryssende trafikk, ved perrongkant m.v.
Parkering
Både belegningsproduktets bruddstyrke og underlaget må harmonere med de aktuelle belastninger. Belegningsstein gir gode muligheter for varig oppmerking (forskjellig farge/lyshet). Steinen er motstandsdyktig mot diesel, bensin, bremse-veske o.l. Belegningsstein tåler varige punktbelastninger uten deformasjoner – også i ekstra varmt vær. Asfalt kan til sammenligning fort sprekke opp og sige.
Veier og gater
Belegningsstein tåler godt belastningene fra tung, stillestående trafikk (lyskryss, rundkjøringer, holdeplasser o.l.) Det er liten risiko for varige deformasjoner, forutsatt at dimensjonering og arbeid er riktig utført. Trafikksikkerhet: Belegningsstein gir et dekke som tydelig skiller seg fra asfalt og kan dermed redusere bilenes kjørehastighet. Ved å kombinere asfalt med belegningsstein/heller i ulike mønstre, formater, farger og overflateteksturer kan man få en godmarkering av forskjellen mellom kjøre-, parkerings- syklist- og fotgjengerarealer.
Kollektiv-terminaler
Belegning med ulik farge og overflatetekstur gir et tydelig skille mellom trafikk- og fotgjengerarealer. Belegning for taktile og visuelle ledelinjer for blinde og svaksynte. Til trafikkarealer: Dekket tåler stillestående eller langsomtkjørende busser godt. Belegningsstein er motstandsdyktig mot søl av diesel.
Flyplasser og oppstillings-arealer for fly
På asfalt er det en risiko for plastiske deformasjoner der store fly står i ro, spesielt i varmt vær. Dekker av belegningsstein tåler søl av flybensin, og har ikke løse partikler (som kan bli sugd inn i motorene med motorhavari som resultat).
Industriområder, godsterminaler og havner
Stabling av container, ofte opp til fire i høyden, gir store påkjenninger på dekke og underlag. Både størrelsen av belastningene og belastningstiden vil ha betydning. I tillegg kommer påkjennin-gene fra det utstyret som håndterer containerne, enten det er store trucker eller RTG-kraner.

, , ,

Utvikling og hosting: Senson AS