Toppmeny

IFS kum

IFS kum – last ned side i produktkatalog Utførelser – lokale overvannsløsninger

IFS kum

IFS kummen kombinerer to funksjoner; infiltrasjon og sandfang.

I Norvars prosjektrapport 144/05; «Veiledning i overvannshåndtering» er anbefalingen å benytte følgende treleddsstrategi planlegging av overvannshåndtering:

1. Fang opp og infiltrer alt regn med < 20 mm nedbør.
2. Forsink og fordrøy vann > 20 mm, og < 40 mm.
3. Sikre trygge flomveier for regn > 40 mm.

Ved kraftig regnskyll kan overvannet inneholde betydelig mengder med eroderte masser. Infiltrasjonsanlegg bør i slike tilfeller ha et regulert utløp slik at partikler i større grad holdes tilbake i magasinet. En bør også vurdere å øke infiltrasjonsarealet rundt IFS-sandfanget ved bruk av for eksempel en drensledning.

Utvikling og hosting: Senson AS