Beregningsprogram

Beregningsprogram til Vann og Avløp: 

Sammen med Basal har vi utviklet gode beregningsprogram og informasjon for å finne gode løsninger til ditt prosjekt. Programmer må alltid benyttes sammen med en vurdering fra personer med relevant VA-kompetanse. 

På denne siden vil du finne følgende beregningsprogram: 

Håndtering av overvann Kapasitetsberegning – Stikkrenner med innløpskonsoll Dimensjoneringsprogram for oljeutskillere Kapasitet rørledning Materialkostnader til ettrørsgrøfter

Les mer om de ulike beregningsprogrammene under: 


Håndtering av overvann:

Programmet kan benyttes for å:

  • Undersøke overflateavrenningen til et område (Vis nedbørsdata)
  • Beregne nødvendig fordrøyningsvolum
  • Dimensjonere et infiltrasjonsanlegg

Programmet må kun benyttes av faglig kompetente personer som kan godkjenne resultatene fra dimensjoneringsprogrammet.

Håndtering av overvann


Kapasitetsberegning – stikkrenner med innløpskontroll. 

Dette er et enkelt program for beregning av hydraulisk kapasitet for stikkrenner og kulverter i betong med sirkulært tverrsnitt fra DN 600-3000 i situasjon med innløpskontroll, Beregningsprogrammet bygger på forutsetninger og krav stilt i håndbok N200 og V240, og baseres på innløpskontroll.

Programmet må kun benyttes av faglig kompetente personer som kan godkjenne resultatene fra dimensjoneringsprogrammet.

Kapasitetsberegning – Stikkrenner med innløpskonsoll


Dimensjoneringsprogram for oljeutskillere i henhold til NS-EN 858-2.

Riktig oljeutskiller og korrekt dimensjonering avgjøres på bakgrunn av en analyse, hvor en definerer hva som kommer til å bli tilført oljeutskilleren.

Dimensjoneringsprogrammet beregner nødvendig nominell størrelse på oljeutskilleranlegget i henhold til NS-EN 858-2. Man legger inn muligheter for tilført oljeholdig overvann, dimensjon på tappesteder og antall tappesteder, eventuelt høytrykkspylere med mer. Summen av disse verdiene avgjør hvilke størrelse det må være på den aktuelle oljeutskilleren.

Programmet må kun benyttes av faglig kompetente personer som kan godkjenne resultatene fra dimensjoneringsprogrammet.

Dimensjoneringsprogram for oljeutskillere


Kapasitet rørledning: 

Vannføringsevnen beregnes ved hjelp av Colebrook-White’s formel. Videre kan også vannføringsevnen for delfylte rør (50 og 70 %) beregnes ved hjelp av Bretting’s formel.

Beregningsprogrammet skal ikke benyttes ved stikkrenner, bekkelukkinger etc. (Da benyttes beregningsprogrammet: Kapasitetsberegning – Stikkrenner med innløpskontroll).

Kapasitet rørledning


Materialkostnader til ettrørsgrøfter 

Programmet sammenligner kostnader ved oppbygning av ettrørsgrøfter ved å legge betongrør i henhold til Basal leggeanvisning, og ved legging av plastrør i henhold til NPG sin leggeanvisning.

Håndbok N 200 stiller krav til at gjenfyllingsmasser kan inneholde stein med maksimal kornstørrelse 300 mm. Håndbok R761 prosesskode 1 oppfordrer samtidig til at det i utgangspunktet skal benytte stedlige masser i gjenfyllingen over ledningssonen. Gjenbruk av masser gir store økonomiske og miljømessige besparelser, da en slipper borttransport av oppgravde masser, samt utvinning og transport av nye gjenfyllingsmasser til anlegget og bør derfor etterstrebes på alle anlegg. Betongrør er det rørmateriale som gir størst anledning til å gjenbruke stedlige masser!)

Materialkostnader til ettrørsgrøfter


Våre produkter

Skroll til toppen