Miljø

miljø betong NOBI

Miljø og bærekraft:

Bli bedre kjent med hvordan NOBI gjør en forskjell ovenfor miljø og bærekraft. Vi ønsker ikke bare å overholde lover og regelverk – men samtidig strekke oss litt lenger.

Å være sertifisert forplikter!

NOBI er miljøsertifisert og tilfredsstiller kravene iht. ISO-14001 på tvers av alle avdelinger. 

Gjennom fokus på elementer som miljøpolitikk, planlegging, iverksettelse og drift, ledelsesevaluering, kontroll og utbedring utgjør ISO-14001 i dag beste praksis for miljøledelse. Sertifiseringen betyr i grunn at NOBI strekker seg lengre enn bare gjeldende regelverk – vårt fokus er på kontinuerlig forbedring.

NOBI kvalitet miljø billboard park

Beste praksis for miljøledelse:

Samfunnets forventninger til bærekraftig utvikling, transparens og ansvar utvikler seg stadig mer. Dette har medført til at NOBI har utviklet en systematisk tilnærming til miljøforvaltning
ved å implementere ledelsessystemer for miljø.

Ettersom sertifiseringsarbeidet blir evaluert av en godkjent tredjepart (Kontrollrådet), vet du som kunde at du kan stole på at NOBI aktivt arbeider med å redusere miljøbelastningen til et minimum. 

NOBI Iso-sertifisering

En del av den globale dugnaden:

I NOBI har vi blitt stadig mer opptatt av bærekraft, og vårt arbeid med ISO-14001 sertifisering for miljøledelse har gjort dette enda tydeligere. Vi har derfor valgt å ta del i den «globale dugnaden» som må til for å løse morgendagens utfordringer, FNs 17 Bærekraftsmål.  Vi anser bærekraftsmålene som gode rettesnorer for miljøarbeidet til enhver bedrift. Vi oppfordrer alle organisasjoner til å bli med på dugnaden.

NOBI bærekraftsmål - miljø - SDG - bærekraft

Våre rettesnorer:

NOBI har adoptert og integrert 4 hovedmål fra planen. Ved å avgrense fokusområder på denne måten får vi gjort en forskjell der vi har størst potensiale for innvirkning. 

 

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er viktig for oss.

Nobi AS setter HMS arbeid, Lean og 5S i fokus ikke bare for å få effektiv og god produksjon, men også for å ivareta våre ansatte. Ledelsen skal sørge for god økonomi og trygge arbeidsplasser, gode prosedyrer, rutiner og god kommunikasjon.

Nobi AS skal være en ansvarlig arbeidsgiver som fremmer respekt, omtanke og utviklingsmuligheter for sine ansatte. Nobi skal være en mangfoldig arbeidsplass som garanterer like muligheter for alle.

Nobi følger også tariffavtalen i Overenskomsten for byggenæringen og lønnsfastsettelse skjer gjennom kollektive og lokale forhandlinger eller benchmarking mot andre selskaper. Vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger for alle våre ansatte.

NOBI fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold iht. åpenhetsloven. Les mer om våre etiske retningslinjer her. 

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

Som et ledende betong- og industrikonsern skal vi bidra til bærekraftige byer og lokalsamfunn. NOBI ønsker å levere- og utvikle holdbare og gode produkter som kan bedre infrastruktur i Norge. 

Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet, inkludert regional og grensekryssende infrastruktur,    for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på overkommelig pris og likeverdig tilgang for alle

Flere av våre produktgrupper opererer med et hundreårs-perspektiv. Vi streber etter å levere samfunnskritisk infrastruktur med kvalitet for generasjoner. Gjennom løsninger med lang levetid vil produktene gjennom et livsløp kunne gi betydelig miljøgevinst ovenfor samfunnet. 

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.

Vi skal jobbe kontinuerlig med å redusere forbruk av alle ressurser i sin produksjon og redusere avfallsmengden så mye som mulig. Vi skal bruke så miljøvennlige innsatsfaktorer som mulig og skal ha minst mulig vrak og mest mulig nøyaktig forbruk av råvarer.

Ved å investere i løsninger for å gjenbruke vann i produksjonen, bruke sement fra ansvarlige leverandører, knuse opp vrakproduksjon til innsats i nye varer, og å jobbe med kontinuerlig reseptforbedringer, ønsker vi å ta vårt ansvar for forbruk og produksjon.

Nobi AS vil stille krav til våre leverandører for å sikre at vi produserer produkter som er holdbare og bærekraftige. Det å forsikre seg om at ulike leverandører har sunn og etisk praksis gjennom hele verdikjeden blir stadig viktigere. Dette gjelder både interne forhold i en organisasjon, som kvalitetssikringsprosedyrer, risikostyring og arbeidsforhold, og eksterne forhold som organisasjonenes påvirkning på miljø og samfunnet ellers.

Vi vil ikke, i våre innkjøp, vår produksjon eller andre tjenester, direkte eller indirekte, akseptere bestikkelser, utpressing, svindel eller annen utilbørlig forretningsaktivitet.

Nobi AS leverer EPD på sine produkter og er ISO 14001 sertifisert.

Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Effektene av klimaendringene er synlige over hele verden. Å stanse klimaendringene er en omfattende oppgave. Vi har alle en rolle i det større bildet, og NOBI streber etter å utgjøre en stor forskjell lokalt med minimal miljøpåvirkning fra våre aktiviteter. 

I praksis arbeider vi aktivt med kontinuerlig utvikling av lavkarbon betongresepter. Våre ledelsessystemer og omfattende kvalitetskontroller begrenser feilproduksjon, i tillegg til bedre ressursutnyttelse. Vi har en omfattende verdikjede og jobber intensivt med å redusere fotavtrykket til hvert enkelt ledd. Ved gjennomgående leverandørvurderinger foretar vi optimale beslutninger ift. bærekraftige innkjøp. 

Nobi AS vil investere i teknologi og utstyr som muliggjør mest mulig effektiv produksjon ved bruk av minst mulig ressurser. Nytt utstyr kan muliggjøre utprøving av mer miljøvennlige resepter på våre produkter og mindre tapping av naturressurser som rent vann og strøm.

Mindre avfall, kildesortering, forsvarlig oppbevaring av evt farlige stoffer er viktig for oss

EPD - Environmental Product Declaration

Nobi dokumenterer sin miljøpåvirkning med EPD-deklarasjoner. EPD er en forkortelse for Enviromental Product Declaration. EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder.

Nobi sine EPD-deklarasjoner er i henhold til ISO 14025, ISO 21930 og EN 15804. Våre produkter analyseres helt fra «vugge» til gjenoppståelse. Da forteller vi hvordan produktets miljøprofil er i sin helhet, ikke bare produkt fremstillingen.

Miljøpolitikk

Hos oss handler miljøfokuset å omsette gode tanker til praktisk gjennomføring:

Policy for Kvalitet, HMS og Ytre Miljø:

NOBI leverer samfunnskritisk infrastruktur med kvalitet for generasjoner. For å gjennomføre dette verdiløftet i praksis er HMS, Kvalitet og Miljøfokus godt integrert i alle våre aktiviteter.

Moderne produksjonsanlegg, tilfredsstillende sertifikater, dyptgripende kompetanse og lang erfaring sørger for høy kvalitet i alle ledd av vår utstrakte verdikjede. Bli bedre kjent med hvordan vi jobber i vår policy for Kvalitet, HMS og Ytre Miljø:

Policy for kvalitet, hms og ytre miljø - NOBI AS

Lavkarbon som standard:

NOBI leverer lavkarbonbetong klasse A som standard på de fleste av våre produkter. 

Våre resepter som tilfredsstiller denne slipper ut vesentlig mindre CO2 ekvivalenter per kubikkmeter sammenlignet med bransjereferansen. 

Betongelementer til bygg fra NOBI

Varig miljøbetong:

Våre VA-produkter har blitt enda mer bestandig og motstandsdyktige. Betongsammensetningen har mindre sement, lavere CO2 fotavtrykk, og benyttes på alle rør og kumprodukter som merkes VARIG.  Les mer i artikkelen i VA-Forum: 

VARIG BETONG - NOBI Miljøresept

Kontakt oss:

Ønsker du å vite mer om hvordan vi jobber med miljø- og bærekraft? Kontakt oss for mer informasjon: 

Ole Jakob GustadKvalitetsansvarlig992 03 484ole.jakob.gustad@nobi.no

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
    Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

    Våre produkter

    Skroll til toppen