Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer i NOBI: Code of Conduct

NOBI forplikter seg til å drive en ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Vi setter høye krav til oss selv, men har også tydelige forventninger til involverte samarbeidspartnere. Våre etiske retningslinjer legger føringer for seriøs og transparent opptreden.

Åpenhetsloven:

Hos NOBI streber vi etter integritet og åpenhet i våre aktiviteter. Vi skal være en ansvarlig arbeidsgiver som fremmer respekt, omtanke og utviklingsmuligheter for alle våre ansatte. I henhold til åpenhetsloven ivaretar vi grunnleggende menneskerettigheter og fasiliterer anstendige arbeidsforhold.

På lik linje stiller vi krav til våre underleverandører å utføre aktsomhetsvurderinger iht. lovens virkeområde. 

Etiske retningslinjer i NOBI - SDG 8

Varsling av kritikkverdige forhold:

Ansatte, kunder og leverandører til NOBI AS vil ikke ikke bli utsatt for represalier dersom man varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten. Kritikkverdige forhold kan være korrupsjon, maktmisbruk, seksuell trakassering, mobbing eller andre brudd på lover, interne etiske retningslinjer eller allment aksepterte etiske normer. 

Ta kontakt ved nærmeste leder, HR eller benytt skjema dersom du oppdager kritikkverdige forhold.

Etiske retningslinjer for øvrige områder:

Som et ledende betong- og industrikonsern vil NOBI ivareta både materielle og imaterielle eiendeler. Som forretningspartner av NOBI AS forplikter du å respektere vår- og øvrige interessenters eiendom.

  • Materielle eiendeler: 
    Utstyr, hardware, produkter, råvarer, penger mm. 

  • Immaterielle eiendeler: 
    Merkevarer, forretningshemmeligheter, opphavsrettigheter, patent, knowhow mm. 

Antikorrupsjon:
NOBI har nulltoleranse for alle former av korrupsjon. Korrupsjon hindrer økonomisk utvikling, virker konkurransehemmende og undergraver både rettsstaten og den demokratiske prosessen i et samfunn. All vår aktivitet skal tåle dagens lys, noe vi forventer hos våre samarbeidspartnere også. 

Man unngår korrupsjon ved å velge etisk riktig. I NOBI er vi opptatt av å gjøre forretning på en redelig måte med høy integritet og åpenhet. På lik linje forventer vi at våre samarbeidspartnere utøver god forretningsskikk. 

Antihvitvasking:
Vi er forpliktet til å dokumentere nøyaktig regnskap og rapportering iht. gjeldende bestemmelser. Alle transaksjoner med NOBI AS skal være tilstrekkelig dokumentert i samsvar med anerkjente regnskapsprinsipper. Ved forekomster av tvilsomme-, usanne eller villendede oppføringer vil NOBI AS betrakte dette som forsøk på svindel – og derfor ikke akspeteres. 

NOBI AS etterlever alle relevante forskrifter og konkurranselovgivning, og forventer det samme fra våre forretningspartnere. 

NOBI beskytter og bearbeider personvernsopplysninger til alle interessenter rundt virksomheten med høy integritet. Tilsvarende forventer vi at våre forretningsrelasjoner utøver redelig behandling gjennom hele prosessen (innhenting, registrering, lagring og sletting). 

I forretningssamarbeid kan du motta konfidensiell informasjon fra oss i NOBI. Som vår samarbeidspartner forventer vi at konfidensiell informasjon ikke blir avslørt til tredjeparter uten forhåndsgodkjennelse. Vi jobber prinsippfast med å ivareta konfidensialitet rundt våre interessenters eiendeler (både materielle og imaterielle).

Interessekonflikter:
I forretningsrelasjoner med NOBI AS skal du opptre uten hensyn til personlig vinning. Nærliggende med personlige gaver- og fordeler, forventer vi at du representerer din arbeidsgiver med god forretningsskikk. Det innebærer blant annet å aktivt unngå situasjoner som kan føre til rollekonflikter og interessekonflikter i vårt felles forretningsamarbeid. NOBI AS forventer at du varsler oss dersom du mistenker det foreligger grunnlag for interessekonflikter. 

Rettferdig konkurranse:
Som betongprodusent samarbeider NOBI med bransjeforeninger og mange av våre konkurrenter på tekniske spesifikasjoner og utvikler felles standarder – og konkurrerer deretter knallhardt på pris i markedssammenheng. NOBI deltar på ingen måte i noen form av kartellvirksomhet sammen med konkurrenter (e.g., kvote-, marked-, kundefordeling og prissamarbeid). Vi er en forkjemper av fri, åpen konkurranse der avtaler inngås på rettferdig vis og jevnbyrdige vilkår. Dersom du ikke praktiserer rettferdig konkurranse, ønsker vi heller ikke å inngå anbudssamarbeid eller leverandørrelasjon med din part. 

NOBI AS vil ikke under noen omstendigheter be om, ta imot eller tilby gaver som  påvirkningsmiddel til å drive urettmessige forretningsbeslutninger. Vi forventer at du som kunde respekterer vår policy og opptrer redelig ovenfor oss og øvrige interessenter. Dersom noen fra vår virksomhet skulle ha etterspurt gaver, fordeler eller annet til personlig vinning, skal du umiddelbart rapportere det til NOBI AS. 

NOBI respekterer offentlige handelslover, inkludert økonomiske sanksjoner, import- og eksportlovgivning. Som leverandør til byggeindustrien har vi et ansvar for en bærekraftig- og redelig verdikjede. Dersom underleverandører, kunder eller øvrige samarbeidspartnere er involvert i transaksjoner med sanksjonerte land, selskaper eller personer – forventer vi at du etterlever sanksjoner og tilpasser dine forretningsaktiviteter. 

NOBI ønsker naturligvis å kjenne sine forbindelser og reelle eiere. NOBI tar derfor forbehold om revisjoner av eksterne parter i forretningssamarbeid og kontrollere hvorvidt ekstern part omfattes av sanksjoner.  

Miljøposter web NOBI

HMS og Kvalitet:

NOBI leverer samfunnskritisk infrastruktur med kvalitet for generasjoner. For å gjennomføre dette verdiløftet i praksis er HMS og Kvalitet godt integrert i alle våre aktiviteter. 

Som kunde/leverandør til NOBI AS forplikter du å gi tilstrekkelig opplæring og utstyr til at dine ansatte kan utføre sikkert arbeid. Du skal også sørge for ordnede arbeidsforhold, herunder; lønndannelse, arbeidstid- og forhold er i tråd med gjeldende lovgivning. Våre samarbeidspartnere skal ikke under noen omstendigheter være assosiert med menneskehandel, barnearbeid eller tvangsarbeid. Ansettelser skal være gjort på en etisk redelig måte og ikke til hinder for fri bevegelse. 

Ingen rom for diskriminering og trakassering:

NOBI verdsetter integritet, åpenhet og respekt i våre interaksjoner, både internt og eksternt. Vi har et mangfoldig arbeidsmiljø – og tolerer ingen former for diskriminering. 

Som forretningspartner av NOBI AS skal du gi alle ansatte like muligheter og behandling. Det skal ikke være rom for respektløs atferd eller kritikkverdige forhold. 

Miljø og bærekraft:

Hos NOBI handler mye av miljøfokuset å omsette gode tanker til praktisk gjennomføring. For oss er det viktig å erkjenne det sosiale ansvaret og arbeide transparent for å redusere miljøbelastningen fra våre aktiviteter til et minimum. NOBI skal skape merverdi for både kunder og samfunn, samtidig som våre felles naturressurser ivaretas. 

Som kunde og leverandør til NOBI AS forventer vi at du jobber ansvarlig og aktivt mot miljøresultater for din virksomhet. NOBI er sertifisert iht. til ISO-14001 og ønsker at du som kunde/leverandør overholder tilsvarende krav. Vi oppfordrer også våre forretningspartnere til å adoptere FN Bærekraftsmål som rettesnorer for bærekraftsarbeid, les mer om dem her

NOBI strategisk tilnærming miljø og bærekraft

Våre produkter

Handlekurv
Rull til toppen