Hvorfor velge betongprodukter til vann og avløp?

Betongprodukter til vann og avløp - NOBI

Betongprodukter vann og avløp:

Å velge riktig materiale til prosjekt kan være vanskelig. Økonomiske rammer, investeringer, drift og vedlikehold skal vektlegges. For at vann og avløpsnettet skal oppnå en tilstrekkelig levetid vil ofte betongprodukter vann og avløp være høyst aktuelt. På denne siden kan du bli bedre kjent med våre kommunalvarer som inngår i fremtidens rør- og kumløsninger. 

Hvorfor velge betongrør?

Moderne ledningsanlegg setter store krav til materialvalg. Du trenger et anlegg som er robust, kostnadseffektivt og som ikke svekkes over tid. Betongrør er selvbærende konstruksjoner som er dimensjonert for å tåle store laster. Betongrør kan omfylles med grove, telefrie masser og er det sterke, stabile og miljøvennlige valget for fremtidens ledningsanlegg.

betongprodukter vann og avløp | rør og rørdeler
Betongrør tåler store laster
Betongrør er selvbærende konstruksjoner som er dimensjonert for å tåle tøffe laster. Betongrør har ikke behov for fine og dyre omfyllingsmasser, de kan legges med grove, gjerne stedlige og billige omfyllingsmasser. I prosjekter med tung anleggstrafikk eller store leggedyp er betong ett klart førstevalg.
Betongrør ligger stabilt ved omfylling
Betongrørs tyngde gjør at rørene ligger stabilt og i posisjon under montering, tilbakefylling og komprimering. Sansynligheten for oppdrift er svært liten selv om ledningsanlegget utsettes for perioder med høy grunnvannsstand.
Betongrør er slitesterke og motstandsdyktige
En rørledning utsettes for mange belastninger. Trafikkbelastning, frost og punktlast samt tilbakefylling påfører rørene store ytre belastninger. Rør er også utsatt for store indre hydrauliske belastninger og mekanisk slitasje. Betong er et svært motstandsdyktig og slitesterkt materiale, og betongrør leveres med store godstykkelser som sikrer lang levetid.
Betongrør er formstabile
Betongrør opprettholder opprinnelig rørtverrsnitt gjennom hele ledningsanleggets levetid og en trenger ikke bekymre seg for deformasjoner og redusert bæreevne eller endrede hydrauliske egenskaper gjennom rørets levetid. Faktisk er det slik at et betongrør blir sterkere og sterkere over tid.
Tetthet og fleksibilitet
Noe bevegelse og setninger i grunnen er uunngålig, ofte av helt naturlige årsaker. Betongrør tilbyr styrke og fleksibilitet med skjøter som kan ta opp mindre vinkelendringer ved legging og setninger i grunnen uten at det går på bekostning av tettheten.
Deformasjon og punktdeformasjon fra telepåvirkning
Betongrør tåler punktlast og stikkrenner er spesielt utsatt for store belastninger fra stein som presses mot rørveggen! Kombinasjonen av frost og telefarlige masser under fundamentet forsterker dette. Betongrør motstår punktdeformasjon og ”knuser” stein som presses mot rørveggen.
Grove omfyllingsmasser
Reduser installasjonskostnader ved å benytte grove omfyllingsmasser til ledningsanlegget. Dette gir besparelser i arbeidstid, transport, materialkostnader og er et godt valg for miljøet. Grove masser gir høyere kvalitet, og en mer stabil ledningsgrøft til en lavere kostnad.
Previous slide
Next slide

Komplett system rett til grøftekanten:

Et komplett system levert på grøftekanten er tidsbesparende og effektivt. I tillegg er produkter merket NOBI Basal spesialtilpasset til hverandre. Dette gir deg trygghet for at anlegget kan monteres raskt og effektivt.

Til venstre har vi samlet gode grunner til å velge betongrør til ditt prosjekt. Betongrør fra NOBI Basal produseres i DN150-3000. De minste dimensjonene benyttes oftest til spillvannsløsninger – de største ofte til overvann. Har du spørsmål er det bare å kontakte oss for mer informasjon.

Nye betongrør med mindre sement og økt bestandighet:

NOBI betongrør merket «VARIG» har lengre levetid, er mer bestandig, og har lavere CO2 fotavtrykk. Den nye betong-resepten VARIG er et viktig steg i retning av mer bestandig og miljøvennlig betong. Betongsammensetningen har mindre sement, lavere CO2 fotavtrykk, og benyttes på alle rør og kumprodukter som merkes VARIG. 

VARIG BETONG - NOBI Miljøresept

Kumløsninger i betong:

Kumsystemer i betong fra NOBI er et komplett prefabrikkert byggekloss-system for bygging av kummer til vann og avløpsledninger. Der det prefabrikkerte systemet ikke direkte kan benyttes, har NOBI god erfaring med å skreddersy løsninger etter kundens ønske.

Betongkummer er en sterk og solid løsning som står stabilt og som er lite utsatt for å flyte opp. Et komplett system levert på grøftekanten er tidsbesparende og effektivt. Produkter merket med NOBI Basal løser samfunnskritiske utfordringer og gir deg et fullgodt anlegg med dokumentert levetid på mer enn 100 år. 

Kumløsninger: Spillvann

Spillvann er alt vann som har vært brukt i for eksempel husholdninger, restauranter og industri. Uttrykket spillvann brukes særlig i forbindelse med ufortynnet kloakkvann (klosettvann og forurenset vann fra bad, oppvask og tøyvask).

Alt spillvann skal til renseanlegg og renses på en tilfredsstillende måte. Vannet som renner ut fra renseanlegget skal ikke forurense resipienten. Resipienten er bekk, elv, innsjø, fjord eller annen vannkilde som mottar det rensede avløpsvannet.

Kumløsninger: Overvann

Overvann er vann som kommer fra regn eller snøsmelting, som renner fra tak, plasser og veier. Det er også lekkasjer fra drikkevannsrør og grunnvann som lekker inn i avløpsrørene.

For å hindre oversvømmelse av kjellere og gater, må ledningsnettet være i stand til å ta unna overvannet. En av de store utfordringene med klimaendringene er at mengden overvann øker. NOBI har løsningene som sikrer god håndtering.

Kumløsninger: Vannforsyning

For at vann skal bli regnet som drikkbart må det oppfylle visse kvalitetskrav. Drikkevannsforskriften innebærer strenge krav til alle vannforsyningssystemer. Forskriften gjelder alle former for vann som enten ubehandlet, eller etter behandling, skal drikkes, brukes i matlaging, til andre husholdningsformål eller i næringsmiddelforetak.

Kommunen har et betydelig ansvar når det gjelder vannforsyning. Kommunen kan legge ned forbud mot forhold som kan være helsefarlige, og kommunen har plikt til både å føre tilsyn med og lage beredskapsplan for all vannforsyning i kommunen.

Trekkekum betongprodukter vann avløp

Kumløsninger: Kabel og signalfremføring

Trekkekummer benyttes ved legging av kabler i en rørtrasé. Kummene gir enkel tilgang for fremtidig inspeksjon og vedlikehold. Trekkekummer av betong kan benyttes for belastningsgruppe B125 (uten trafikkbelastning) og D400 (med trafikkbelastning). D400 skal utføres med bunnplate.

Øvrige løsninger - Betongprodukter vann og avløp:

Bli bedre kjent med smarte renseløsninger og god overvannshåndtering:

Previous slide
Next slide

Våre produkter

Skroll til toppen