Håndtering av overvann gjort enkelt – Stikkrenner fra NOBI Basal

Stikkrenner fra NOBI - Stikkrenneløsninger i betong for vann og avløp

Stikkrenner fra NOBI:

Åpne flomveier og stikkrenner med tilstrekkelig kapasitet er avgjørende for å redusere skadeomfanget ved kraftig nedbør. Kapasiteten til stikkrenner/kulverter er enten styrt av innløpskontroll, eller utløpskontroll.

Stikkrenner bør i utgangspunktet dimensjoneres med innløpskontroll slik at kapasiteten til kulverten avhenger av vannstand ved innløpet, innløpets diameter og utforming.

Innløpskontroll for stikkrenner:

Stikkrenner av betong som har et fall større enn 6 ‰ og som ikke er for lange, har normalt innløpskontroll. For disse stikkrennene er vannføringen kun avhengig av vannstanden ved innløpet, innløpets diameter og utforming.

Lengden på stikkrenna og friksjonsforholdene i ledningen har ingen betydning for kapasiteten. Rør med innvendig korrugeringer må ha betydelig større fall for at røret skal ha innløpskontroll.

stikkrenner - rør og rørdeler
Vingemur i betong fra NOBI Basal - Inntaksløsninger fra NOBI

Vingemur fra NOBI:

NOBI Basal vingemur har noen klare fordeler som redusert erosjon rundt innløpet. De hydrauliske egenskapene er avhengig av hvordan kanten rundt innløpet er utformet. 

Bekkeinntak i betong fra NOBI imøtekommer strenge prosjekteringskrav og begrenser skadeomfang ved ekstreme vannmengder.

Muffende / avfaset kant som innløpskontroll:

Muffenden på røret bør alltid plasseres mot innløpet av stikkrenna da dette vil øke kapasiteten med opptil 20 % for betongrør da muffenden på røret gir en fordelaktig innløpsgeometri. Les mer om våre betongprodukter til VA.

Moderne ledningsanlegg setter store krav til materialvalg. Du trenger et anlegg som er robust, kostnadseffektivt og som ikke svekkes over tid.  Betongrør kan omfylles med grove, telefrie masser og er det sterke, stabile og miljøvennlige valget for fremtidens ledningsanlegg.

Tilskåret rør for stikkrenner - Skrårør inntaksløsning fra NOBI

Tilskåret rør:

Denne typen har en rørende som er skråkappet slik at den er (mer eller mindre) parallell med skråningen. NOBI har egen spesialavdeling som blant annet tilbyr kjerneboring og stedlig tilpasning av betongprodukter til vann- og avløp. Her kan NOBI levere alt ifra skreddersydde trekkekummer til store firkantkummer. Våre spesialprodukter er dimensjonert for fremtiden og imøtekommer gjeldende krav.

Dimensjonert for fremtiden

Inntaksløsninger og stikkrenner fra NOBI er med å trygge Norges vann- og avløpssystemer i dag - og for kommende generasjoner.

NOBI Inntaksløsninger

Bli bedre kjent med inntaksløsninger fra NOBI.
Klikk her

Frostutfordringer:

En stikkrenne har normalt liten vannføring, og vil utsettes for luftgjennomstrømming, også kalt skorsteinseffekt. I kalde perioder vil det kunne dannes en betydelig frostsone rundt røret.

Dersom omkringliggende masser er telefarlige, og samtidig inneholder stein, vil steiner rundt røret over tid presses mot rørveggen etter hvert som tine- og fryseperiodene inntreffer. Dette kan føre til punktdeformasjon og økt fare for steininntrenging for rørmaterialer med liten godstykkelse.

Heldigvis har betongrør en ekstrem styrke, og stor godstykkelse som gjør at de kan motstå denne belastningen. Tester hvor en har trykket granittstein mot betongrør viser at granittsteinen ryker før betongrøret.

Lengdestivhet for stikkrenner:

Telepåvirkningene gir flere utfordringer for stikkrenner. Tine- og fryseperioder kan over tid «elte og skvise» røret opp mot overflaten. Når sidegrøfter fryser om vinteren, løfter frosten innløpet på lette stikkrenner. Hver gang grunnen fryser, jekkes røret opp. Når telen gir seg vil den til en viss grad gå ned igjen, men ikke helt. De lette rennene har mindre egenvekt enn massene, og over år vil dette føre til at renneinnløpet presses opp. Betongrør motstår frostproblematikken på en bedre måte, rett og slett fordi de er tyngre. Betong kan også løftes, men langt fra på samme måte som rør av plast og metall. 

Fordelene ved å benytte betongrør er den store tyngden som gjør at røret blir liggende når det først er lagt. Betongrør har i tillegg en stor lengdestivhet slik at eventuelle svanker og vannlåser i større grad unngås.

Rør dimensjonert for 20cm overdekning:

Minimum overdekning kan i enkelte tilfeller være vanskelig å oppfylle, spesielt ved avkjørsler og G/S-veger (gang- og sykkelveger). Basal har dimensjonert ig falsrør DN 300 og 400 til å kun ligge med 0,2 meter overdekning ved avkjørsler og G/S-veger, forutsatt omfylling med pukk 8-12 og tilfredsstillende komprimering.  

Betong kan være mye mer fleksibelt enn man tror. Ikke minst det å tilpasse styrke til aktuelle belastninger.
Norconsult
Senior Prosjektleder
Overdekning betongrør til stikkrenne - NOBI Basal

Liten fare for svanker på stikkrenner i betong:

Noen ganger oppstår setninger i lengderetningen på rørstrekk, såkalt ”svank.” Svank gir motfall, og når en får motfall samles vann og slam i svankene. Over tid bygges det opp avleiringer, hvorpå rørtverrsnittet reduseres. Med redusert kapasitet i røret oppstår fare for oppstuving og oversvømte kjellere i overliggende hus.

De fleste feil og skader på et ledningsanlegg kan repareres uten å måtte grave opp. Når det gjelder utbedringer av svanker finnes imidlertid ingen annen ”medisin” enn å grave opp, og montere ledningene på nytt.

På grunn av sin tyngde og stabiliteten i lengderetningen er det forsvinnende liten fare for svank på ledningsnett av betong, fordi de ligger stabilt både ved omfylling og komprimering. En annen fordel med vekten, er at det ikke finnes fare for oppdrift.

Håndtering av overvann - Stikkrenner:

NOBI er medeier av VA-kompetansebedriften Basal, som har utviklet et dimensjoneringsprogam for overvannshåndtering. 

Programmet kan benyttes for å:

  • Undersøke overflateavrenningen til et område (Vis nedbørsdata)
  • Beregne nødvendig fordrøyningsvolum
  • Dimensjonere et infiltrasjonsanlegg

Programmet må kun benyttes av faglig kompetente personer som kan godkjenne resultatene fra dimensjoneringsprogrammet.

dimensjoneringsprogram overcann stikkrenner NOBI Basal
Rørmagasin fra NOBI

Rørmagasin fra NOBI:

Med rørmagasin fra NOBI får du effektiv overvannshåndtering gjennom fleksible løsninger satt sammen av standard rør. Magasinene bygges opp på forskjellig måte avhengig av ønsket volum, renseeffekt, infrastruktur, infiltrasjon og andre parametre.

Oppbyggning av rørmagasin - NOBI Basal

Kontakt NOBI:

NOBI leverer stikkrenner og betongprodukter til vann- og avløp til store deler av landet. Kontakt oss gjerne for spørsmål eller prising av betongvarer. Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden. 

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
    Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

    Våre produkter

    Skroll til toppen