Effektiv overvannshåndtering med rørmagasin fra NOBI

Rørmagasin fra NOBI

Rørmagasin fra NOBI:

Med rørmagasin fra NOBI får du effektiv overvannshåndtering gjennom fleksible løsninger satt sammen av standard rør. Magasinene bygges opp på forskjellig måte avhengig av ønsket volum, renseeffekt, infrastruktur, infiltrasjon og andre parametre.

Oppbyggning av rørmagasin - NOBI Basal

Oppbyggning av rørmagasin fra NOBI:

Rørmagasiner i betong kan enkelt utformes med slamfang i bunn av rørstrekket, slik at en kan holde tilbake partikler og forurensningsstoffer før overvannet slippes videre til infiltrasjon eller resipient. Store deler av forurensningsstoffene er partikulært bundet og vil kunne holdes tilbake i rørmagasinets slamfang eller forbehandlingsdel. Erfaring har vist at opptil 50 % av miljøgifter kan fanges opp i sandfang.

NOBI betongprodukter er underlagt strenge kvalitetssystemer. Samtlige IG-rør har en dokumentert tetthet på minimum 5 meter vannsøyle (0,5 bar), og hindrer derfor grunnvannet i å trenge inn i systemet. Tetthet er også viktig for å hindre utlekking av forurenset overvann. Fordrøyningsanlegg i betong går ikke tett, samtidig som de er enkle å vedlikeholde og slamsuge. 

Rørmagasin i betong fra NOBI Basal
Fordrøyningsanlegg - Rørmagasin i betong fra NOBI Basal

Fordrøyningsanlegg:

Basal fordrøyningsanlegg kan leveres med forbehandlingsdel eller slamfang i bunn av magasinet for tilbakeholdelse av forurensningsstoffer.

Betongrør fra DN1000 med DN650 nedstigningsmuligheter gjør tilsyn enkelt, og rørets jevne og buede overflate gjør tømming svært effektiv ved bruk av vanlig spyleutstyr.

 • Robust og fleksibel løsning dimensjonert for trafikklast ved kun 0,5 meter overdekning.
 • Dokumenterte rørskjøter hindrer inntrenging av grunnvann og tyngden eliminerer oppdrift.
 • Ingen behov for fordyrende membraner.
 • Kan gjenbruke oppgravde masser.

Infiltrasjonsanlegg:

Basal infiltrasjonsanlegg kan leveres med en integrert forbehandlingsdel og/eller slamfang i bunn av magasinet. Dette forenkler drift og vedlikehold og holder tilbake partikler og forurensningsstoffer før overvannet infiltreres. Infiltrasjonsanlegget bygges opp på samme måte som et fordrøyningsanlegg, men får i tillegg påkoblet drensledninger for å tilbakeføre overvannet lokalt.

 • Partikler og forurensningsstoffer holdes tilbake i rørmagasinet og det forbehandlede regnvannet går til infiltrasjon.
 • God partikkeltilbakeholdelse er svært viktig for å opprettholde infiltrasjonskapasiteten til infiltrasjonslaget under og rundt magasinet.
 • Drensledningene kan strupes for ytterligere partikkeltilbakeholdelse i magasinet og dermed økt levetid.

Følgende komponenter kan inngå i rørmagasin fra NOBI:

Endepropp til rørmagasin i betong - NOBI Basal

Endepropp:

Innløp- og utløpselement støpes igjen og utføres i henhold til Basal standard. Inn- og utløpsrør tilknyttes normalt ved bruk av F910 AR pakning, alternativt kan det støpes inn muffer og andre rørdeler dersom det er ønskelig.

 
 

Mengderegulator:

Mengderegulator benyttes for å begrense hvor mye overvann som slippes ut fra magasinet, og den vanligste løsningen er å bruke et virvelkammer eller et strupet utløp. Virvelkammer leveres med garantier for videreført vannmengde og har som regel et større vanngjennomløp enn et strupet utløp som er rimeligere og er en mindre nøyaktig regulator. Normalt benyttes kum DN 1200.

 
 
mengderegulator til rørmagasin - NOBI Basal

Forbehandlingsdel:

Deler av rørmagasinet kan enkelt utformes til et olje-og sandfang (beredskapssystem) for tilbakeholdelse av sedimenterbare partikler og lette væsker. Tilbakeholdelsen avhenger av oppholdstiden og vannhastigheten bør ikke overstige 1 m/min.

Slamfang:

Dersom overvannet har et høyt partikkelinnhold kan rørmagasinet utformes med et slamfang i bunn av rørstrekket, hvor partikler og forurensninger vil holdes tilbake ved sedimentasjon når vannmengdene fordrøyes i magasinet. På den måten unngår en at partikler/forurensinger når resipient eller ledningsnett.

Sedimenteringsanlegg til rørmagasin - NOBI Basal

Sedimenteringsanlegg (trinn 1):

Enkelte situasjoner krever rene sedimenteringsbasseng og da kan utløpet plasseres i toppen av endeproppen på magasinet, alternativt kan man integrere et lite fordrøyningsvolum i øvre del av rørstrekket. Ved å dykke utløpet vil også lette væsker holdes tilbake i magasinet.

 

Rørmagasin er driftsvennlige anlegg:

Driftsvennlig utforming av anlegget forenkler tømming og reduserer vannforbruket. Bilens spylevann kan ikke gjenbrukes mange ganger før filteret går tett, derfor bør en etterstrebe å fange partiklene i en begrenset del av anlegget. Rørforbindelser mellom utløpskum og magasin bør være 300 mm slik at spyledysen kan føres inn i magasinet fra utløpskummen. Magasinet trenger i ikke legges med fall, men magasinet bør utformes slik at vann og slam ledes mot sugeslangen.

Driftsvennlige anlegg - rørmagasin fra NOBI
Foreva rørmagasin NOBI

Foreva - fordrøyning rensing og vanningsanlegg:

Foreva er et konsept som ble utviklet sammen med Statens vegvesen, og hvor forurenset overvann fordrøyes og renses ved sedimentasjon. Det forbehandlede overvannet kan benyttes for vanning av trær med bruk av en solcelledrevet pumpe, slik at også de oppløste forurensningsstoffene kan holdes tilbake ved filtrering i jordsmonnet samtidig som vegetasjon vannes. Eller det kan føres ut til drensledninger langs rørstrekket for lokal infiltrasjon.

FDV

Fordrøyning- og infiltrasjonsanlegg vil normalt ikke trenge vedlikehold, annet enn at de må inspiseres og tømmes ved behov. Det anbefales at anlegget følges opp etter nedbørhendelser de første ukene etter installasjon, slik at en danner seg et bilde på forventet tømmehyppighet og eventuelt får fjernet fremmedlegemer tidlig i oppstartsperioden. Etter oppstartsperioden anbefales det at man etablerer en inspeksjonsfrekvens som er tilpasset anlegget og/eller kommunens veiledere.

FDV

For infiltrasjonsanlegg er det viktig at slamnivået ikke blir for stort da dette øker faren for at partikler føres ut i grunnen og på sikt tetter infiltrasjonsarealet. Spyling og tømming utføres normalt fra terrengnivå, det er ikke behov å stige ned i magasinet. Skal en ned i magasinet må en undersøke at det er trygt ved hjelp av gassmåleinstrument.
FDV og Sertifikater

Stikkrenneløsninger fra NOBI:

Åpne flomveier og stikkrenner med tilstrekkelig kapasitet er avgjørende for å redusere skadeomfanget ved kraftig nedbør. Kapasiteten til stikkrenner/kulverter er enten styrt av innløpskontroll, eller utløpskontroll.

Stikkrenner bør i utgangspunktet dimensjoneres med innløpskontroll slik at kapasiteten til kulverten avhenger av vannstand ved innløpet, innløpets diameter og utforming.

Stikkrenner betong fra NOBI Basal - inntaksløsninger for bekkeinntak
Vingemur i betong fra NOBI Basal - Inntaksløsninger fra NOBI

Inntaksløsninger fra NOBI:

Inntaksløsninger i betong fra NOBI imøtekommer strenge prosjekteringskrav og begrenser skadeomfang ved ekstreme vannmengder. Bekkeinntakene forhindrer vann på avveie og reduserer riskoen for flomdannelser.  Våre inntaksløsninger i betong har høy kapasitet, lav fare for gjentetting og stor tilpasningsdyktighet.

Overvannsløsninger - Små kumbaserte:

Små lokale løsninger som kan settes sammen til et større system for å ivareta flere funksjoner til overvannet.

IFS sandfang holder tilbake sand fra overvannet:

IFS-kummen kombinerer to funksjoner; infiltrasjon og sandfang. Infiltrasjonssandfanget holder tilbake sand fra overvannet og infiltrerer det resterende overvannet i underkant av kummen.

IFS sandfang - NOBI rørmagasin
LOD kum - lokal drenering overvann - NOBI

LOD-kum håndterer overvannet lokalt:

LOD-kum er en lokal overvannsløsning for boliger, gårdsplasser og mindre områder med tette flater, hvor det stilles krav til videreført vannmengde. Overvannet kan enten gå direkte til kommunalt nett, eller tilknyttes en drensledning slik at overvannet gis mulighet til å infiltrere, som er å anbefale.

Regnbed fordrøyer overvann og tilfører vann til vekstmedier:

Basal regnbed er et modulbasert system som kan bygges opp av trekkekummer. Løsningen renser forurenset overvann ved filtrering i vekstsonen. Integrert fordrøyningsvolum sikrer funksjon i perioder med frost og redusert infiltrasjonsevne, og hindrer lokale oversvømmelser ved kraftige regnskyll.

Kontakt NOBI:

NOBI leverer rørmagasin og betongprodukter til vann- og avløp til flere av landets største entreprenører og byggeprosjekter. Kontakt oss gjerne for spørsmål eller prising av betongvarer. Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden. 

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
  Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

  Våre produkter

  Skroll til toppen